کتابخانه ها

 عنوان

 توضیحات

 آدرس

 تلفن

 سرای محله زرکش 

خانه سلامت ،اسباب بازی ،دفتر شورایاری ،کتابخانه ،مرکز کامپیوتر،کلاس های زبان ،کلاس های آموزشی و...

زرکش ،خیابان هاشمی،بن بست شهید داوودیان 

 77699426